ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η εταιρεία με την επωνυμία “Diet1” (εφεξής αναφερόμενη ως “Εταιρεία”) αποτελεί τον δικαιούχο και νόμιμο διαχειριστή του ιστότοπου https://diet1.gr/ (εφεξής αναφερόμενος ως “Ιστότοπος”) και της εφαρμογής “Diet1’’ (εφεξής αναφερόμενη ως “Εφαρμογή”. Η παρούσα πρόσβαση και χρήση του Ιστότοπου ή της εφαρμογής και του περιεχομένου τους, υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν κείμενο. Η πρόσβαση στον Ιστότοπο ή της εφαρμογή συνιστά έγκριση των παρόντων όρων.

1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους περιοδικά. Συνεπώς, σας συνιστούμε να ελέγχετε τακτικά τους όρους για ενημέρωση σχετικά με την έκδοσή τους.

2. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Η ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η πρόσβαση και χρήση του Ιστότοπου ή της εφαρμογής και του περιεχομένου τους προορίζονται αποκλειστικά για τους σκοπούς, για τους οποίους ο Ιστότοπος ή η εφαρμογή παρέχονται. Η χρήση του Ιστότοπου ή της εφαρμογής δεν πρέπει, με κανέναν τρόπο, να αντιβαίνει την ισχύουσα νομοθεσία ή τα νόμιμα δικαιώματα της Εταιρείας ή τρίτων.

3. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το περιεχόμενο του Ιστότοπου και της εφαρμογής που προστατεύεται από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, όπως εμπορικά σήματα, λογότυπα, σχέδια, φωτογραφίες, βίντεο, ήχοι και εικόνες, παρέχεται για ενημερωτικούς, προωθητικούς, ή άλλους ρητώς καθορισμένους σκοπούς. Η αντιγραφή, παραποίηση, επέμβαση, ή γενικότερη επεξεργασία ή χρήση του περιεχομένου απαγορεύεται, εκτός εάν υπάρχει σχετική άδεια σύμφωνα με τους παρόντες όρους ή ειδικούς όρους που μπορεί να αναρτώνται στον Ιστότοπο και στην εφαρμογή.

4. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Η Εταιρεία δεσμεύεται για τη διασφάλιση της συνεχούς και αδιάκοπης διαθεσιμότητας του Ιστότοπου και της εφαρμογής. Ωστόσο, αναγνωρίζουμε ότι το Διαδίκτυο είναι ένα μεταβλητό περιβάλλον, και η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από παράγοντες εκτός του ελέγχου μας. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την αδιάκοπη πρόσβαση, πρόσβαση και χρήση του Ιστότοπου, καθώς εξαρτάται από την πρόσβαση σας στο Διαδίκτυο.

Διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε ή να αναστείλουμε προσωρινά τη λειτουργία του Ιστότοπου ή της εφαρμογής, να περιορίσουμε ή να αποκλείσουμε την πρόσβαση, με ή χωρίς προειδοποίηση, ανάλογα με τον τύπο της κατάστασης που απαιτεί αντίδραση, όπως π.χ. σε περίπτωση βλάβης, συντήρησης, ή επισκευής των συστημάτων που το υποστηρίζουν, ή για λόγους πέρα ​​από τον έλεγχό μας. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για πιθανή αποτυχία ή καθυστέρηση στην πρόσβαση ή παροχή μίας υπηρεσίας που διατίθεται μέσω ή με χρήση του Ιστότοπου ή της εφαρμογής, αν η αιτία οφείλεται σε περιστατικά που είναι πέραν του εύλογου ελέγχου μας, συμπεριλαμβανομένων περιστατικών ανωτέρας βίας.

5. ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ ΧΡΗΣΗ

Με την παρούσα, σας παρέχεται άδεια για πρόσβαση και χρήση του Ιστότοπου ή της εφαρμογής και του περιεχομένου με τους παρακάτω όρους:

  • Να μην μεταβιβάζετε ή διανέμετε οποιοδήποτε τμήμα του περιεχομένου του Ιστότοπου ή της εφαρμογής σε τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός αν υπάρχει η ρητή συγκατάθεση μας ή εάν η ενέργεια αυτή σερβίρει τον προοριζόμενο σκοπό του Ιστότοπου  ή της εφαρμογής.
  • Να μην τροποποιείτε, μεταβάλλετε ή επεμβαίνετε σε οποιοδήποτε τμήμα του Ιστότοπου  ή της εφαρμογής, είτε είναι εικαστικό, ουσιαστικό, ή/και λειτουργικό.
  • Να μην προσπαθείτε να απενεργοποιήσετε ή να παρεμβάλετε σε οποιεσδήποτε λειτουργίες ή χαρακτηριστικά που σχετίζονται ή/και εξασφαλίζουν την ασφαλή λειτουργία του Ιστότοπου  ή της εφαρμογής.
  • Να μην χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο  ή την εφαρμογή με τρόπο που μπορεί να επηρεάσει τη διαθεσιμότητα, την προσβασιμότητα και γενικά τη χρήση του σύμφωνα με την προοριζόμενη χρήση.
  • Να μην χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο  ή την εφαρμογή για σκοπούς που μπορεί να θεωρηθούν παράνομοι, δυσφημιστικοί, ενοχλητικοί, καταχρηστικοί, δόλιοι ή ασέμνοι, ή για οποιοδήποτε άλλο ακατάλληλο σκοπό.
  • Η παραβίαση αυτών των όρων μπορεί να οδηγήσει σε τερματισμό της άδειας που σας έχει παραχωρηθεί χωρίς προειδοποίηση.

6. ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε από τους παρόντες όρους, διατηρούμε το δικαίωμα να λάβουμε τα εξής μέτρα ανάλογα με την κρίση μας:

  • Έκδοση σύστασης ή προειδοποίησης προς εσάς.
  • Έναρξη εξώδικης ή δικαστικής διαδικασίας για αποκατάσταση ζημίας ή εξόδων που προκλήθηκαν λόγω της παραβίασης.
  • Σε περίπτωση χρήσης εγγραφής για συγκεκριμένες υπηρεσίες, διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε ή να ανακαλέσουμε προσωρινά ή μόνιμα το δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης του Ιστότοπου ή της εφαρμογής.
  • Επιπλέον, διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώσουμε κάθε αρμόδια αρχή, γνωστοποιώντας κάθε απαραίτητη πληροφορία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αν κριθεί απαραίτητο και υποχρεωτικό.

7. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η πρόσβαση και η χρήση του Ιστότοπου  ή της εφαρμογής γίνονται με δική σας ευθύνη. Παρέχουμε τον Ιστότοπο και την εφαρμογή με συγκεκριμένο περιεχόμενο. Παρά ταύτα, λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία τεχνικά μέτρα για την προστασία των χρηστών από κακόβουλο λογισμικό ή περιεχόμενο. Δεν εγγυόμαστε, ωστόσο, πλήρη απαλλαγή του Ιστότοπου ή της εφαρμογής από κακόβουλο λογισμικό, ιούς ή άλλα στοιχεία που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη.

Σας ενθαρρύνουμε να λαμβάνετε κατάλληλα τεχνικά μέτρα για την προστασία του εξοπλισμού σας από ενδεχόμενες παραβιάσεις, χρησιμοποιώντας διαδικασίες, προστασία και ελέγχους που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις για ακρίβεια και ασφάλεια της εισόδου και εξόδου δεδομένων.

Το περιεχόμενο του Website είναι ενημερωτικό. Η αξιοποίηση και χρήση του πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το σκοπό που προορίζεται και σε καμία περίπτωση δεν έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία οποιουδήποτε είδους (απώλειες, δαπάνες, υποχρεώσεις, διαφυγόντα κέρδη ή έξοδα) που τυχόν συνδέονται ή προκύπτουν από τη χρήση, την πρόσβαση ή την εξάρτηση από το περιεχόμενο του Website.

8. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΑ WEBSITES

Όταν το Website περιέχει σύνδεσμο προς άλλο Website που παρέχεται από τρίτους, η πρόσβαση και η χρήση αυτού γίνονται αποκλειστικά με βάση τους όρους πρόσβασης και χρήσης που ορίζει ο διαχειριστής του συγκεκριμένου website. Δεν φέρουμε καμία αρμοδιότητα, εγγύηση ή ευθύνη για το περιεχόμενο, την διαθεσιμότητα, τη λειτουργικότητα ή την ασφάλεια αυτών των ιστοσελίδων.

Δεν διαθέτουμε δυνατότητα ελέγχου ή επέμβασης στο περιεχόμενο αυτών των websites, και δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ή διαβεβαίωση σχετικά με το περιεχόμενό τους, τη διαθεσιμότητα, τη λειτουργικότητα ή την ασφάλεια κατά την πρόσβαση και τη χρήση τους. Συνεπώς, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες ή προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση αυτών των συνδέσμων.

9. ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Επιδεικνύουμε φροντίδα και ικανότητες για να διατηρήσουμε τη λειτουργικότητα της υπηρεσίας μας και να παρέχουμε μια εξατομικευμένη διαιτολογική εμπειρία. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι οι όροι παροχής υπηρεσιών και η διαθεσιμότητά τους μπορεί να υπόκειται σε αλλαγές, εξαιτίας τεχνικών προκλήσεων, προγραμμάτων συντήρησης, ενημερώσεων, ή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, χωρίς αυτό να αποτελεί υποχρέωση ή ευθύνη εκ μέρους σας.

Οι υπηρεσίες μας στον Ιστότοπο ή στην Εφαρμογή ενδέχεται να υποστούν προσωρινές διακοπές λόγω τεχνικών προκλήσεων, προγραμμάτων συντήρησης, δοκιμών ή ενημερώσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με αλλαγές στη σχετική νομοθεσία και κανονιστικές απαιτήσεις. Σκοπός μας είναι να εξελισσόμαστε και να βελτιώνουμε συνεχώς τις υπηρεσίες μας, επομένως διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε, να αναστέλλουμε ή να διακόπτουμε προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή ολόκληρη την παροχή της υπηρεσίας μας, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων λειτουργιών, δυνατοτήτων, συνδρομητικών προγραμμάτων και προωθητικών προσφορών.

Το Diet1 δεν υποχρεούται να παρέχει συγκεκριμένο περιεχόμενο μέσω της υπηρεσίας. Σε περίπτωση διακοπής υπηρεσιών, για την επιστροφή χρημάτων, διαβάστε το υπόμνημα Ακύρωση. 

9.1 ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Χρέωση

Μπορείτε να αγοράσετε μια Συνδρομή επί πληρωμή απευθείας από τον Ιστότοπο του Diet1 με τους εξής τρόπους:

● με καταβολή εκ των προτέρων ενός τέλους συνδρομής σε μηνιαία βάση ή για κάποιο άλλο επαναλαμβανόμενο χρονικό διάστημα που σας γνωστοποιείται πριν από την αγορά σας ή

● με προ-πληρωμή, που σας παρέχει πρόσβαση στις Υπηρεσίες του Diet1 για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο (“Προπληρωμένη περίοδος τριμήνου”).

Οι φορολογικοί συντελεστές υπολογίζονται με βάση τις πληροφορίες που παρέχετε και τον ισχύοντα συντελεστή κατά τη στιγμή της μηνιαίας χρέωσής σας.

Μεταβολές τιμών και φόρων

Το Diet1 ενδέχεται κατά καιρούς να αλλάξει την τιμή των Συνδρομών επί πληρωμή, συμπεριλαμβανομένων των τελών των επαναλαμβανόμενων συνδρομών, της Προπληρωμένης περιόδου (για τις χρονικές περιόδους που δεν έχουν πληρωθεί ακόμα) ή των Κωδικών, και θα σας γνωστοποιεί εγκαίρως εκ των προτέρων τις τυχόν αλλαγές στις τιμές. Οι αλλαγές στην τιμή θα ισχύουν με την έναρξη της επόμενης περιόδου συνδρομής, μετά την ημερομηνία της αλλαγής της τιμής. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η συνέχιση χρήσης των Υπηρεσιών μας μετά την έναρξη ισχύος της αλλαγής τιμής, συνιστά αποδοχή της νέας τιμής. Εάν δεν συμφωνείτε με μια αλλαγή τιμής, μπορείτε να απορρίψετε την αλλαγή καταργώντας τη Συνδρομή επί πληρωμή πριν τεθεί σε ισχύ η αλλαγή τιμής.

Οι φορολογικοί συντελεστές βασίζονται στους συντελεστές που ισχύουν κατά τη στιγμή της μηνιαίας χρέωσης. Αυτά τα ποσά μπορούν να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου, ανάλογα με τις τοπικές φορολογικές απαιτήσεις στη χώρα, την πολιτεία, την επικράτεια ή ακόμα και την πόλη σας. Οποιαδήποτε αλλαγή στον φορολογικό συντελεστή θα εφαρμοστεί αυτόματα με βάση τα στοιχεία του λογαριασμού που παρέχετε

Ανανέωση

Η Ανανέωση του Πακέτου Υπηρεσιών που έχετε επιλέξει, θα πρέπει να γίνεται από εσάς με εκ νέου αγορά του αντίστοιχου ή άλλου πακέτου, για το επόμενο διάστημα που επιθυμείτε (μήνα ή τρίμηνο). Δεν δίνεται η δυνατότητα αυτόματης ανανέωσης κατά τη λήξη της τρέχουσας συνδρομής. Εφόσον επιλέξετε να μην ανανεώσετε το Πακέτο σας, μετά το πέρας της συνδρομής σας (μήνα ή τρίμηνο), αυτόματα θα ακυρωθεί η συνδρομή σας. 

Λήξη Συνδρομής

Η λήξη θα τεθεί σε ισχύ μετά την τελευταία ημέρα της τρέχουσας περιόδου συνδρομής και θα υποβαθμιστείτε στη δωρεάν έκδοση της Εφαρμογής Diet1, μέχρι και 15 ημέρες μετά την λήξη της συνδρομής σας. Για περισσότερες οδηγίες σχετικά με την λήξη, επικοινωνήστε με το [email protected]. Δεν παρέχουμε επιστροφές χρημάτων ή πιστώσεις για καμία μερική περίοδο συνδρομής, εκτός εάν αυτό αναφέρεται ρητά στους παρόντες Όρους.

Ακύρωση Μηνιαίας συνδρομής

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ακυρώσετε τη μηνιαία συνδρομής σας πριν την πραγματοποίηση της πρώτης διαδικτυακής συνεδρίας, έχετε το δικαίωμα πλήρους επιστροφής χρημάτων, εφόσον η ακύρωση της συνδρομής επικοινωνηθεί τηλεφωνικά ή γραπτά προς την εταιρεία Diet1, έως και 48 ώρες πριν την πραγματοποίηση της συνεδρίας. Εάν η ακύρωση πραγματοποιηθεί εντός 48 ωρών πριν από την πρώτη διαδικτυακή συνεδρία, τότε δικαιούστε επιστροφή 50% του χρηματικού ποσού που πληρώσατε.  Για την ακύρωση και επιστροφή χρημάτων επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 2313 25 35 96 ή στο [email protected]

Ακύρωση Τριμηνιαίας συνδρομής (3 μήνες, περιέχει έκπτωση)

Σε περίπτωση ακύρωσης τριμηνιαίας συνδρομής κατά τη διάρκεια αυτής (3 μήνες), ακυρώνεται αυτόματα η εν λόγω έκπτωση και ορίζεται η τιμολόγηση που ισχύει για το μηνιαίο αντίστοιχο πακέτο, όσον αφορά τις συνεδρίες που έχουν πραγματοποιηθεί πριν την ακύρωση. Για τις συνεδρίες που υπολείπονται μετά την ακύρωση, δικαιούστε επιστροφή του ποσού που προκύπτει, από τη διαφορά του συνολικού ποσού που πληρώσατε με το ποσό των συνεδριών που έχουν πραγματοποιηθεί και πληρωθεί χωρίς την ισχύ της έκπτωσης πλέον λόγω της ακύρωσης.

Σε περίπτωση που θέλετε να ακυρώσετε την τριμηνιαία συνδρομής σας πριν την πραγματοποίηση της πρώτης διαδικτυακής συνεδρίας, έχετε το δικαίωμα πλήρους επιστροφής χρημάτων, εφόσον η ακύρωση της συνδρομής επικοινωνηθεί τηλεφωνικά ή γραπτά προς την εταιρεία Diet1, έως και 48 ώρες πριν την πραγματοποίηση της συνεδρίας. Εάν η ακύρωση πραγματοποιηθεί εντός 48 ωρών πριν από την πρώτη διαδικτυακή συνεδρία, τότε η εν λόγω συνεδρία χρεώνεται κανονικά και όσον αφορά την επιστροφή χρημάτων ακολουθείται η παραπάνω τιμολόγηση (πρώτη παράγραφος ακύρωσης τριμηνιαίας συνδρομής).

Σε περίπτωση που θέλετε να ακυρώσετε την τριμηνιαία συνδρομής σας κατά τη διάρκεια αυτής (3 μηνες) και πριν την πραγματοποίηση επόμενης διαδικτυακής συνεδρίας, ισχύει η παραπάνω τιμολόγηση εφόσον η ακύρωση της συνδρομής επικοινωνηθεί τηλεφωνικά ή γραπτά προς την εταιρεία Diet1, έως και 48 ώρες πριν την πραγματοποίηση της εν λόγω συνεδρίας. Εάν η ακύρωση πραγματοποιηθεί εντός 48 ωρών πριν από την επόμενη διαδικτυακή συνεδρία τότε η συνεδρία χρεώνεται κανονικά με βάση την παραπάνω τιμολόγηση (πρώτη παράγραφος ακύρωσης τριμηνιαίας συνδρομής).

Αλλαγή ημερομηνίας συνεδρίας

Πόσες φορές επιτρέπεται;

Δίνεται η δυνατότητα αλλαγής ημερομηνίας συνεδρίας έως 1 φορά για τη μηνιαία συνδρομή και έως 3 φορές για τη συνδρομή των 3 μηνών (έως 1 φορά/μήνα). Δεν θα επιτρέπεται εκ νέου αλλαγή ημερομηνίας της ίδιας συνεδρίας που έχετε ήδη αλλάξει. Εάν αυτό συμβεί, η συνεδρία θα χάνεται και θα χρεώνεται κανονικά. Θα σας αποστέλλεται το ίδιο πρόγραμμα διατροφής που ακολουθούσατε πριν, χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί η συνεδρία. 

Με ποιό τρόπο γίνεται η αλλαγή;

Σε περίπτωση αλλαγής της ημερομηνίας της συνεδρίας σας πριν την πραγματοποίηση της, μπορείτε να το κάνετε εφόσον αυτό επικοινωνηθεί τηλεφωνικά ή γραπτά προς την εταιρεία Diet1, έως και 48 ώρες πριν πριν την πραγματοποίηση της. Σε περίπτωση αλλαγής της ημερομηνίας της συνεδρίας σας εντός 48 ωρών πριν από την πραγματοποίηση της, δικαιούστε να το κάνετε μία (1) φορά σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Για κάθε επόμενη αλλαγή ημερομηνίας εντός 48 ωρών πριν την πραγματοποίησή της η συνεδρία θα χάνεται και θα χρεώνεται κανονικά. Θα σας αποστέλλεται το ίδιο πρόγραμμα διατροφής που ακολουθούσατε πριν, χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί η συνεδρία.

10. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Διατηρούμε το δικαίωμα να εφαρμόζουμε ειδικούς όρους πρόσβασης και χρήσης του  Ιστότοπου  ή της Εφαρμογής για ειδικές κατηγορίες δεδομένων ή υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτού. Σε περίπτωση που απαιτείται η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για την πρόσβαση ή χρήση του Ιστότοπου ή της Εφαρμογής, δηλώνουμε ότι αυτή θα γίνεται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων.

Κατά την πρόσβαση στον Ιστότοπο ή την εφαρμογή, έχετε τη δυνατότητα ενημέρωσης και αποδοχής των ειδικών αυτών όρων πριν από τη χρήση της αντίστοιχης υπηρεσίας ή την απόρριψή τους, με αποτέλεσμα τον περιορισμό της πρόσβασής σας στο αντίστοιχο περιεχόμενο.

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Απορρήτου του Ιστότοπου της Εταιρείας. Για γενικές πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές προστασίας δεδομένων που ακολουθεί η Εταιρεία, μπορείτε να εξετάσετε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας.

11. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Οι παρόντες όροι και οι σχέσεις που αυτοί ρυθμίζουν διέπονται και ερμηνεύονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει αναφορικά με τους παρόντες όρους, γενικά, και ειδικότερα με την εφαρμογή, την ερμηνεία, την παραβίαση και την εγκυρότητά τους (συμπεριλαμβανομένων των εξωσυμβατικών διαφορών ή αξιώσεων), υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αρμοδίων δικαστηρίων της Αθήνας.

12. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

Email: [email protected]

Τηλέφωνο: 2313 25 35 96

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σχόλια ή ανησυχίες σχετικά με τους όρους χρήσης, τον ιστότοπο, την εφαρμογή ή τις υπηρεσίες μας.