ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η εταιρεία με την επωνυμία “Diet1” (εφεξής αναφερόμενη ως “Εταιρεία”) αποτελεί τον δικαιούχο και νόμιμο διαχειριστή του ιστότοπου https://diet1.gr/ (εφεξής αναφερόμενος ως “Ιστότοπος”) και της εφαρμογής “Diet1’’ (εφεξής αναφερόμενη ως “Εφαρμογή”. Η παρούσα πρόσβαση και χρήση του Ιστότοπου ή της εφαρμογής και του περιεχομένου τους υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν κείμενο. Η πρόσβαση στον Ιστότοπο ή της εφαρμογή συνιστά έγκριση των παρόντων όρων.

1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους περιοδικά. Συνεπώς, σας συνιστούμε να ελέγχετε τακτικά τους όρους για ενημέρωση σχετικά με την έκδοσή τους.

2. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Η ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η πρόσβαση και χρήση του Ιστότοπου ή της εφαρμογής και του περιεχομένου τους προορίζονται αποκλειστικά για τους σκοπούς, για τους οποίους ο Ιστότοπος ή η εφαρμογή παρέχονται. Η χρήση του Ιστότοπου ή της εφαρμογής δεν πρέπει, με κανέναν τρόπο, να αντιβαίνει την ισχύουσα νομοθεσία ή τα νόμιμα δικαιώματα της Εταιρείας ή τρίτων.

3. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το περιεχόμενο του Ιστότοπου και της εφαρμογής που προστατεύεται από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, όπως εμπορικά σήματα, λογότυπα, σχέδια, φωτογραφίες και εικόνες, παρέχεται για ενημερωτικούς, προωθητικούς, ή άλλους ρητώς καθορισμένους σκοπούς. Η αντιγραφή, παραποίηση, επέμβαση, ή γενικότερη επεξεργασία ή χρήση του περιεχομένου απαγορεύεται, εκτός εάν υπάρχει σχετική άδεια σύμφωνα με τους παρόντες όρους ή ειδικούς όρους που μπορεί να αναρτώνται στον Ιστότοπο και στην εφαρμογή.

4. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Η Εταιρεία δεσμεύεται για τη διασφάλιση της συνεχούς και αδιάκοπης διαθεσιμότητας του Ιστότοπου και της εφαρμογής. Ωστόσο, αναγνωρίζουμε ότι το Διαδίκτυο είναι ένα μεταβλητό περιβάλλον, και η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από παράγοντες εκτός του ελέγχου μας. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την αδιάκοπη πρόσβαση, πρόσβαση και χρήση του Ιστότοπου, καθώς εξαρτάται από την πρόσβαση σας στο Διαδίκτυο.

Διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε ή να αναστείλουμε προσωρινά τη λειτουργία του Ιστότοπου ή της εφαρμογής, να περιορίσουμε ή να αποκλείσουμε την πρόσβαση, με ή χωρίς προειδοποίηση, ανάλογα με τον τύπο της κατάστασης που απαιτεί αντίδραση, όπως π.χ. σε περίπτωση βλάβης, συντήρησης, ή επισκευής των συστημάτων που το υποστηρίζουν, ή για λόγους πέρα ​​από τον έλεγχό μας. Δεν φέρουμε ευθύνη για πιθανή αποτυχία ή καθυστέρηση στην πρόσβαση ή παροχή μίας υπηρεσίας που διατίθεται μέσω ή με χρήση του Ιστότοπου ή της εφαρμογής, αν η αιτία οφείλεται σε περιστατικά που είναι πέραν του εύλογου ελέγχου μας, συμπεριλαμβανομένων περιστατικών ανωτέρας βίας.

5. ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ ΧΡΗΣΗ

Με την παρούσα, σας παρέχεται άδεια για πρόσβαση και χρήση του Ιστότοπου ή της εφαρμογής και του περιεχομένου με τους παρακάτω όρους:

 • Να μην μεταβιβάζετε ή διανέμετε οποιοδήποτε τμήμα του περιεχομένου του Ιστότοπου ή της εφαρμογής σε τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός αν υπάρχει η ρητή συγκατάθεση μας ή εάν η ενέργεια αυτή σερβίρει τον προοριζόμενο σκοπό του Ιστότοπου  ή της εφαρμογής.
 • Να μην τροποποιείτε, μεταβάλλετε ή επεμβαίνετε σε οποιοδήποτε τμήμα του Ιστότοπου  ή της εφαρμογής, είτε είναι εικαστικό, ουσιαστικό, ή/και λειτουργικό.
 • Να μην προσπαθείτε να απενεργοποιήσετε ή να παρεμβάλετε σε οποιεσδήποτε λειτουργίες ή χαρακτηριστικά που σχετίζονται ή/και εξασφαλίζουν την ασφαλή λειτουργία του Ιστότοπου  ή της εφαρμογής.
 • Να μην χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο  ή την εφαρμογή με τρόπο που μπορεί να επηρεάσει τη διαθεσιμότητα, την προσβασιμότητα και γενικά τη χρήση του σύμφωνα με την προοριζόμενη χρήση.
 • Να μην χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο  ή την εφαρμογή για σκοπούς που μπορεί να θεωρηθούν παράνομοι, δυσφημιστικοί, ενοχλητικοί, καταχρηστικοί, δόλιοι ή ασέμνοι, ή για οποιοδήποτε άλλο ακατάλληλο σκοπό.
 • Η παραβίαση αυτών των όρων μπορεί να οδηγήσει σε τερματισμό της άδειας που σας έχει παραχωρηθεί χωρίς προειδοποίηση.

6. ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε από τους παρόντες όρους, διατηρούμε το δικαίωμα να λάβουμε τα εξής μέτρα ανάλογα με την κρίση μας:

 • Έκδοση σύστασης ή προειδοποίησης προς εσάς.
 • Έναρξη εξώδικης ή δικαστικής διαδικασίας για αποκατάσταση ζημίας ή εξόδων που προκλήθηκαν λόγω της παραβίασης.
 • Σε περίπτωση χρήσης εγγραφής για συγκεκριμένες υπηρεσίες, διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε ή να ανακαλέσουμε προσωρινά ή μόνιμα το δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης του Ιστότοπου ή της εφαρμογής.
 • Επιπλέον, διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώσουμε κάθε αρμόδια αρχή, γνωστοποιώντας κάθε απαραίτητη πληροφορία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αν κριθεί απαραίτητο και υποχρεωτικό.

7. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η πρόσβαση και η χρήση του Ιστότοπου  ή της εφαρμογής γίνονται με δική σας ευθύνη. Παρέχουμε τον Ιστότοπο και την εφαρμογή με συγκεκριμένο περιεχόμενο. Παρά ταύτα, λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία τεχνικά μέτρα για την προστασία των χρηστών από κακόβουλο λογισμικό ή περιεχόμενο. Δεν εγγυόμαστε, ωστόσο, πλήρη απαλλαγή του Ιστότοπου ή της εφαρμογής από κακόβουλο λογισμικό, ιούς ή άλλα στοιχεία που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη.

Σας ενθαρρύνουμε να λαμβάνετε κατάλληλα τεχνικά μέτρα για την προστασία του εξοπλισμού σας από ενδεχόμενες παραβιάσεις, χρησιμοποιώντας διαδικασίες, προστασία και ελέγχους που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις για ακρίβεια και ασφάλεια της εισόδου και εξόδου δεδομένων.

Το περιεχόμενο του Website είναι ενημερωτικό. Η αξιοποίηση και χρήση του πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το σκοπό που προορίζεται και σε καμία περίπτωση δεν έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία οποιουδήποτε είδους (απώλειες, δαπάνες, υποχρεώσεις, διαφυγόντα κέρδη ή έξοδα) που τυχόν συνδέονται ή προκύπτουν από τη χρήση, την πρόσβαση ή την εξάρτηση από το περιεχόμενο του Website.

8. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΑ WEBSITES

Όταν το Website περιέχει σύνδεσμο προς άλλο Website που παρέχεται από τρίτους, η πρόσβαση και η χρήση αυτού γίνονται αποκλειστικά με βάση τους όρους πρόσβασης και χρήσης που ορίζει ο διαχειριστής του συγκεκριμένου website. Δεν φέρουμε καμία αρμοδιότητα, εγγύηση ή ευθύνη για το περιεχόμενο, την διαθεσιμότητα, τη λειτουργικότητα ή την ασφάλεια αυτών των ιστοσελίδων.

Δεν διαθέτουμε δυνατότητα ελέγχου ή επέμβασης στο περιεχόμενο αυτών των websites, και δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ή διαβεβαίωση σχετικά με το περιεχόμενό τους, τη διαθεσιμότητα, τη λειτουργικότητα ή την ασφάλεια κατά την πρόσβαση και τη χρήση τους. Συνεπώς, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες ή προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση αυτών των συνδέσμων.

9. ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Επιδεικνύουμε φροντίδα και ικανότητες για να διατηρήσουμε τη λειτουργικότητα της υπηρεσίας μας και να παρέχουμε μια εξατομικευμένη διαιτολογική εμπειρία. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι οι όροι παροχής υπηρεσιών και η διαθεσιμότητά τους μπορεί να υπόκειται σε αλλαγές, εξαιτίας τεχνικών προκλήσεων, προγραμμάτων συντήρησης, ενημερώσεων, ή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, χωρίς αυτό να αποτελεί υποχρέωση ή ευθύνη εκ μέρους σας.

Οι υπηρεσίες μας στον Ιστότοπο ή στην Εφαρμογή ενδέχεται να υποστούν προσωρινές διακοπές λόγω τεχνικών προκλήσεων, προγραμμάτων συντήρησης, δοκιμών ή ενημερώσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με αλλαγές στη σχετική νομοθεσία και κανονιστικές απαιτήσεις. Σκοπός μας είναι να εξελισσόμαστε και να βελτιώνουμε συνεχώς τις υπηρεσίες μας, επομένως διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε, να αναστέλλουμε ή να διακόπτουμε προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή ολόκληρη την παροχή της υπηρεσίας μας, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων λειτουργιών, δυνατοτήτων, συνδρομητικών προγραμμάτων και προωθητικών προσφορών.

Το Diet1 δεν υποχρεούται να παρέχει συγκεκριμένο περιεχόμενο μέσω της υπηρεσίας. Σε περίπτωση διακοπής υπηρεσιών, για την επιστροφή χρημάτων, διαβάστε το υπόμνημα Ακύρωση. 

9.1 ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Χρέωση

Μπορείτε να αγοράσετε μια Συνδρομή επί πληρωμή απευθείας από τον Ιστότοπο του Diet1 με τους εξής τρόπους:

● με καταβολή εκ των προτέρων ενός τέλους συνδρομής σε μηνιαία βάση ή για κάποιο άλλο επαναλαμβανόμενο χρονικό διάστημα που σας γνωστοποιείται πριν από την αγορά σας ή

● με προ-πληρωμή, που σας παρέχει πρόσβαση στις Υπηρεσίες του Diet1 για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο (“Προπληρωμένη περίοδος τριμήνου”).

Οι φορολογικοί συντελεστές υπολογίζονται με βάση τις πληροφορίες που παρέχετε και τον ισχύοντα συντελεστή κατά τη στιγμή της μηνιαίας χρέωσής σας.

Μεταβολές τιμών και φόρων

Το Diet1 ενδέχεται κατά καιρούς να αλλάξει την τιμή των Συνδρομών επί πληρωμή, συμπεριλαμβανομένων των τελών των επαναλαμβανόμενων συνδρομών, της Προπληρωμένης περιόδου (για τις χρονικές περιόδους που δεν έχουν πληρωθεί ακόμα) ή των Κωδικών, και θα σας γνωστοποιεί εγκαίρως εκ των προτέρων τις τυχόν αλλαγές στις τιμές. Οι αλλαγές στην τιμή θα ισχύουν με την έναρξη της επόμενης περιόδου συνδρομής, μετά την ημερομηνία της αλλαγής της τιμής. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η συνέχιση χρήσης των Υπηρεσιών μας μετά την έναρξη ισχύος της αλλαγής τιμής, συνιστά αποδοχή της νέας τιμής. Εάν δεν συμφωνείτε με μια αλλαγή τιμής, μπορείτε να απορρίψετε την αλλαγή καταργώντας τη Συνδρομή επί πληρωμή πριν τεθεί σε ισχύ η αλλαγή τιμής.

Οι φορολογικοί συντελεστές βασίζονται στους συντελεστές που ισχύουν κατά τη στιγμή της μηνιαίας χρέωσης. Αυτά τα ποσά μπορούν να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου, ανάλογα με τις τοπικές φορολογικές απαιτήσεις στη χώρα, την πολιτεία, την επικράτεια ή ακόμα και την πόλη σας. Οποιαδήποτε αλλαγή στον φορολογικό συντελεστή θα εφαρμοστεί αυτόματα με βάση τα στοιχεία του λογαριασμού που παρέχετε

Ανανέωση

Η Ανανέωση του Πακέτου Υπηρεσιών που έχετε επιλέξει, θα πρέπει να γίνεται από εσάς με εκ νέου αγορά του αντίστοιχου ή άλλου πακέτου, για το επόμενο διάστημα που επιθυμείτε (μήνα ή τρίμηνο). Δεν δίνεται η δυνατότητα αυτόματης ανανέωσης κατά τη λήξη της τρέχουσας συνδρομής. Εφόσον επιλέξετε να μην ανανεώσετε το Πακέτο σας, μετά το πέρας της συνδρομής σας (μήνα ή τρίμηνο), αυτόματα θα ακυρωθεί η συνδρομή σας. 

Λήξη ή Ακύρωση Συνδρομής

Η λήξη θα τεθεί σε ισχύ μετά την τελευταία ημέρα της τρέχουσας περιόδου συνδρομής και θα υποβαθμιστείτε στη δωρεάν έκδοση της Εφαρμογής Diet1, μέχρι και 15 ημέρες μετά την λήξη ή της συνδρομής σας. Για περισσότερες οδηγίες σχετικά με την λήξη, επικοινωνήστε με το [email protected]. Δεν παρέχουμε επιστροφές χρημάτων ή πιστώσεις για καμία μερική περίοδο συνδρομής, εκτός εάν αυτό αναφέρεται ρητά στους παρόντες Όρους.

Μηνιαία συνδρομή

Σε περίπτωση που θέλετε να ακυρώσετε την συνδρομής σας πριν την πραγματοποίηση της πρώτης διαδικτυακής συνεδρίας, έχετε το δικαίωμα πλήρους επιστροφής χρημάτων εφόσον η ακύρωση της συνδρομής επικοινωνηθεί τηλεφωνικά ή γραπτά προς την εταιρεία Diet1, έως και 2 ημέρες πριν την πραγματοποίηση της συνεδρίας. Εάν η ακύρωση πραγματοποιηθεί εντός δύο ημερών πριν από την πρώτη διαδικτυακή συνεδρία τότε δικαιούστε επιστροφή 50% του χρηματικού ποσού που πληρώσατε.  Για την ακύρωση και επιστροφή χρημάτων επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 6974669297 ή στο [email protected]

Συνδρομή τριών μηνών (περιέχει έκπτωση)

Σε περίπτωση ακύρωσης συνδρομής κατά τη διάρκεια αυτής, ακυρώνεται η εν λόγω έκπτωση και ορίζεται η τιμολόγηση που ισχύει για το μηνιαίο αντίστοιχο πακέτο, όσον αφορά τις συνεδρίες που έχουν πραγματοποιηθεί πριν την ακύρωση. Για τις συνεδρίες που υπολείπονται μετά την ακύρωση, δικαιούστε επιστροφή του ποσού που προκύπτει από τη διαφορά του συνολικού ποσού που πληρώσατε με το αντίστοιχο ποσό των συνεδριών που έχουν πραγματοποιηθεί.

Σε περίπτωση που θέλετε να ακυρώσετε την συνδρομής σας πριν την πραγματοποίηση της πρώτης διαδικτυακής συνεδρίας, έχετε το δικαίωμα πλήρους επιστροφής χρημάτων εφόσον η ακύρωση της συνδρομής επικοινωνηθεί τηλεφωνικά ή γραπτά προς την εταιρεία Diet1, έως και 2 ημέρες πριν την πραγματοποίηση της συνεδρίας. Εάν η ακύρωση πραγματοποιηθεί εντός δύο ημερών πριν από την πρώτη διαδικτυακή συνεδρία τότε η συνεδρία χρεώνεται κανονικά με βάση την παραπάνω τιμολόγηση.

Σε περίπτωση που θέλετε να ακυρώσετε την συνδρομής σας ατά τη διάρκεια αυτής και πριν την πραγματοποίηση επόμενης διαδικτυακής συνεδρίας, ισχύει η παραπάνω τιμολόγηση εφόσον η ακύρωση της συνδρομής επικοινωνηθεί τηλεφωνικά ή γραπτά προς την εταιρεία Diet1, έως και 2 ημέρες πριν την πραγματοποίηση της συνεδρίας. Εάν η ακύρωση πραγματοποιηθεί εντός δύο ημερών πριν από την επόμενη διαδικτυακή συνεδρία τότε η συνεδρία χρεώνεται κανονικά με βάση την παραπάνω τιμολόγηση.

Αλλαγή ημερομηνίας συνεδρίας

Πόσες φορές;

Δίνεται η δυνατότητα αλλαγής ημερομηνίας συνεδρίας έως 1 φορά για τη μηνιαία συνδρομή και έως 3 φορές για τη συνδρομή των 3 μηνών (έως 1 φορά/μήνα). Δεν θα επιτρέπεται εκ νέου αλλαγή ημερομηνίας της ίδιας συνεδρίας που έχετε ήδη αλλάξει, η συνεδρία θα χάνεται και θα χρεώνεται πλήρως. Θα σας αποστέλλεται το ίδιο πρόγραμμα διατροφής που ακολουθούσατε χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί η συνεδρία. 

Με ποιό τρόπο γίνεται η αλλαγή;

Σε περίπτωση αλλαγής της ημερομηνίας της συνεδρίας σας πριν την πραγματοποίηση της, μπορείτε να το κάνετε εφόσον αυτό επικοινωνηθεί τηλεφωνικά ή γραπτά προς την εταιρεία Diet1, έως και 48 ώρες πριν πριν την πραγματοποίηση της. Σε περίπτωση αλλαγής της ημερομηνίας της συνεδρίας σας εντός 48 ωρών πριν από την πραγματοποίηση της δικαιούστε να το κάνετε μία (1) φορά σε περίπτωση έκτακτης. Για κάθε επόμενη αλλαγή ημερομηνίας εντός εντός 48 ωρών πριν την πραγματοποίησή της η συνεδρία θα χάνεται και θα χρεώνεται πλήρως. Θα σας αποστέλλεται το ίδιο πρόγραμμα διατροφής που ακολουθούσατε χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί η συνεδρία.

10. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Διατηρούμε το δικαίωμα να εφαρμόζουμε ειδικούς όρους πρόσβασης και χρήσης του  Ιστότοπου  ή της Εφαρμογής για ειδικές κατηγορίες δεδομένων ή υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτού. Σε περίπτωση που απαιτείται η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για την πρόσβαση ή χρήση του Ιστότοπου ή της Εφαρμογής, δηλώνουμε ότι αυτή θα γίνεται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων.

Κατά την πρόσβαση στον Ιστότοπο ή την εφαρμογή, έχετε τη δυνατότητα ενημέρωσης και αποδοχής των ειδικών αυτών όρων πριν από τη χρήση της αντίστοιχης υπηρεσίας ή την απόρριψή τους, με αποτέλεσμα τον περιορισμό της πρόσβασής σας στο αντίστοιχο περιεχόμενο.

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Απορρήτου του Ιστότοπου της Εταιρείας. Για γενικές πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές προστασίας δεδομένων που ακολουθεί η Εταιρεία, μπορείτε να εξετάσετε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας.

11. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Οι παρόντες όροι και οι σχέσεις που αυτοί ρυθμίζουν διέπονται και ερμηνεύονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει αναφορικά με τους παρόντες όρους, γενικά, και ειδικότερα με την εφαρμογή, την ερμηνεία, την παραβίαση και την εγκυρότητά τους (συμπεριλαμβανομένων των εξωσυμβατικών διαφορών ή αξιώσεων), υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αρμοδίων δικαστηρίων της Αθήνας.

12. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

Email: [email protected]

Τηλέφωνο: 6974669297

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σχόλια ή ανησυχίες σχετικά με τους όρους χρήσης, τον ιστότοπο, την εφαρμογή ή τις υπηρεσίες μας

Πολιτική απορρήτου

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο τρέχων ιστότοπος (www.diet1.gr)  και η εφαρμογή (App) είναι ιδιοκτησία της Εταιρείας Diet1, που έχει την έδρα του στην Ελλάδα και νόμιμη αντιπροσώπευση. Για λόγους ευκολίας, η παρούσα πολιτική απορρήτου αναφέρεται στον ιδιοκτήτη του ιστότοπου και της εφαρμογής χρησιμοποιώντας πρώτο πληθυντικό πρόσωπο (π.χ. “εμείς”, “δικό μας”) ενώ απευθύνεται στον αναγνώστη χρησιμοποιώντας πρώτο ενικό πρόσωπο (π.χ. “εσείς”, “δικό σας”).

Η παρούσα πολιτική απορρήτου καθορίζει τον τρόπο που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε οποιαδήποτε πληροφορία παρέχετε, χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο ή την εφαρμογή ή άλλα διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσα, όπως email, κοινωνικά δίκτυα, κ.ο.κ.

Οι τρόποι και τα μέσα με τα οποία συλλέγουμε δεδομένα που μας παρέχετε, όπως ο τρέχων ιστότοπος και η εφαρμογή ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, περιγράφονται ως “συναλλαγές υπηρεσίας” για λόγους ευκολίας. Για παράδειγμα, η χρήση του τρέχοντος ιστότοπου και της εφαρμογής, η επικοινωνία μαζί μας μέσω email και κοινωνικών δικτύων αναφέρονται ως “συναλλαγές υπηρεσίας”.

Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε την προστασία του απορρήτου σας. Οποιαδήποτε πληροφορία που μας παρέχετε μέσω αυτού του ιστότοπου ή της εφαρμογής ή οποιουδήποτε διαθέσιμου ηλεκτρονικού μέσου, η οποία μπορεί να σας ταυτοποιήσει, θα χρησιμοποιηθεί μόνο σύμφωνα με την παρούσα πολιτική απορρήτου.

Επίσης, υπογραμμίζουμε ότι η παρούσα πολιτική απορρήτου μπορεί να υποστεί τροποποιήσεις κατά την διάρκεια του χρόνου, και έχετε την ευθύνη να ελέγχετε τακτικά για ενδεχόμενες αλλαγές που μπορεί να εφαρμοστούν.

1.2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η εταιρεία Diet1, στο εξής η Εταιρεία ή Diet1, ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας υπό την έννοια ότι καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας στην οποία υπόκεινται τα προσωπικά σας δεδομένα.

1.3. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αναφορικά με την διαχείριση των δεδομένων που επεξεργάζεται, η Εταιρεία έχει ορίσει έναν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας: Διεύθυνση/περιοχή/τκ , Τηλέφωνο: 6974669297  e-mail: [email protected]

Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε

Όταν προβαίνετε σε συναλλαγές υπηρεσίας μαζί μας, ενδέχεται να σας ζητηθεί να δώσετε ορισμένες ή όλες τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • όνομα και επώνυμο
 • διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)
 • ταχυδρομική διεύθυνση, ταχυδρομικό κώδικα, πόλη, γεωγραφικό διαμέρισμα, χώρα
 • τηλεφωνικό νούμερο
 • κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας στον ιστότοπο και την εφαρμογή μας
 • Στοιχεία ατομικού ιστορικού για θέματα διατροφής και υγείας 
 • οποιεσδήποτε άλλες ρητώς ζητηθείσες πληροφορίες που αποσκοπούν στη βελτίωση της εμπειρίας χρήσης σας και την παροχή υπηρεσιών από εμάς

Επιπλέον, ενώ χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο ή την εφαρμογή, ενδέχεται να συλλεχθούν κάποιες ή όλες οι ακόλουθες πληροφορίες:

 • διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet (IP)
 • γεωγραφική τοποθεσία
 • τύπος προγράμματος περιήγησης και έκδοση
 • λειτουργικό σύστημα
 • πηγή παραπομπής (referrer)
 • η ημερομηνία και η ώρα των ενεργειών σας στον ιστότοπο
 • διάρκεια επισκέψεων, προβολές σελίδας, πλοήγηση στον ιστότοπο και άλλες σχετικές δραστηριότητες περιήγησης

Πότε συλλέγουμε πληροφορίες

Συλλέγουμε πληροφορίες από εσάς για έναν ή περισσότερους από τους λόγους που ακολουθούν κατά τη διάρκεια των συναλλαγών υπηρεσίας με εμάς:

 • ενώ χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο μας ή την εφαρμογή μας
 • κατά την εγγραφή σε ενημερωτικό δελτίο
 • όταν συμπληρώνετε μια φόρμα στον ιστότοπο μας ή την εφαρμογή μας
 • όταν δημιουργείτε ένα λογαριασμό στον ιστότοπο μας ή την εφαρμογή μας
 • όταν συνδέεστε στο λογαριασμό σας στον ιστότοπο μας ή την εφαρμογή μας
 • όταν πραγματοποιείτε παραγγελίες και αγορές υπηρεσιών
 • όταν μας παρέχετε σχόλια σχετικά με τις υπηρεσίες μας
 • κατά την διάρκεια της συνεδρίας με τον διαιτολόγο  
 • όταν εισάγετε πληροφορίες στον ιστότοπο ή την εφαρμογή μας με οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο τρόπο ή όταν μας προμηθεύσετε με πληροφορίες με οποιοδήποτε άλλο ψηφιακό μέσο.

Πως χρησιμοποιούμε τα δεδομένα και τις πληροφορίες σας

Είναι πιθανόν να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους:

 • προσαρμογή της εμπειρίας σας
 • να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας ή την εφαρμογή μας
 • για να σας εξυπηρετήσουμε
 • να ζητήσουμε αξιολόγηση για υπηρεσίες ή προϊόντα μας
 • για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα νέα μας ή προσφορές και υπηρεσίες μας που ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν
 • για να εξυπηρετήσουμε τις παραγγελίες σας
 • για σκοπούς επιβολής ασφάλειας

Πως προστατεύουμε τα δεδομένα και τις πληροφορίες σας

Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες που μας παρέχετε είναι ασφαλείς. Προκειμένου να αποτραπεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή διαρροή, έχουμε θέσει σε εφαρμογή κατάλληλες φυσικές, ηλεκτρονικές και διαχειριστικές διαδικασίες για τη διαφύλαξη και διασφάλιση των πληροφοριών που συλλέγουμε, όπως, μεταξύ άλλων:

 • τακτική σάρωση κακόβουλων προγραμμάτων
 • Web Application Firewall και Network Firewall
 • κρυπτογράφηση Secure Socket Layer (SSL) 128 bit
 • μηχανισμοί εξουσιοδότησης και ελέγχου ταυτότητας
 • οι χρηματικές συναλλαγές γίνονται μέσω εγκεκριμένων και διεθνώς αναγνωρισμένων τρίτων παρόχων υπηρεσίας πύλης πληρωμών και τα στοιχεία συναλλαγής δεν αποθηκεύονται ή τίθενται υπό-επεξεργασία στους διακομιστές μας

Τα προσωπικά σας στοιχεία βρίσκονται πίσω από ασφαλή δίκτυα και είναι προσβάσιμα μόνο από περιορισμένο αριθμό ατόμων που έχουν ειδικά δικαιώματα πρόσβασης σε τέτοια συστήματα και υποχρεούνται να διατηρούν εμπιστευτικές τις πληροφορίες. Εφαρμόζουμε μια ποικιλία μέτρων ασφαλείας όταν εισάγετε, υποβάλλετε ή αποκτάται πρόσβαση στις πληροφορίες σας για να διατηρήσουμε την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων.

Cookies & tracking τεχνολογία

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε υπηρεσίες, για να μπορείτε να έχετε μια υψηλής ποιότητας εμπειρία περιήγησης ή για να κατανοήσουμε καλύτερα πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε τον ιστότοπο, την εφαρμογή και τις υπηρεσίες μας καλύτερες για εσάς. Επιπλέον τρίτες υπηρεσίες που ο ιστότοπος μας κάνει χρήση, ενδέχεται να χρησιμοποιούν cookies ή άλλες τεχνολογίες tracking. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και τις tracking τεχνολογίες, διαβάστε την Πολιτική Cookies που παρέχουμε.

Αποκάλυψη σε τρίτους

Δεν πωλούμε, εμπορεύουμε ή μεταφέρουμε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο σε τρίτους τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός αν έχουμε τη ρητή άδειά σας ή αν απαιτείται από το νόμο. Αυτό δεν περιλαμβάνει συνεργάτες που φιλοξενούν τον ιστότοπο μας και άλλα μέρη που μας βοηθούν στη λειτουργία του ιστότοπου μας ή τη λειτουργία άλλων συστημάτων μας, στη διεξαγωγή της επιχείρησής μας ή στην εξυπηρέτηση των χρηστών μας, εφόσον τα μέρη συμφωνούν να διατηρήσουν αυτές τις πληροφορίες εμπιστευτικές. Εντούτοις, οι πληροφορίες που αφορούν μη προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να παρέχονται σε άλλα μέρη για μάρκετινγκ, διαφήμιση ή για άλλες χρήσεις.

Σύνδεσμοι τρίτων μερών

Ο ιστότοπός μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Αυτοί μπορεί να είναι ή να μην είναι συμβαλλόμενοι με εμάς. Δεν ασκούμε και δεν είναι δυνατό να ασκήσουμε κανέναν έλεγχο σε οποιονδήποτε εξωτερικό ιστότοπο, επομένως κάνοντας κλικ σε οποιονδήποτε σύνδεσμο που οδηγεί στην επίσκεψή σας σε έναν εξωτερικό ιστότοπο θα έχει ως αποτέλεσμα αυτή η πολιτική απορρήτου να μην ισχύει πλέον. Δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και την προστασία οποιασδήποτε πληροφορίας που παρέχετε εκούσια ή ακούσια κατά την επίσκεψη σας στους εκάστοτε ιστότοπους.

Υπηρεσίες τρίτων

Ο ιστότοπος ή η εφρμογή μας κάνει χρήση υπηρεσιών τρίτων παρόχων οι οποίοι ενδέχεται να ορίζουν cookies ή να συλλέγουν δεδομένα για εσάς όπως (αλλά όχι αποκλειστικά), τη διεύθυνση IP, πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης, πληροφορίες για το λειτουργικό σύστημα ή άλλα είδη πληροφοριών. Οι τρίτοι πάροχοι δύναται να σας ταυτοποιήσουν μέσω επιπλέον δεδομένων που τους έχετε παράσχει εκούσια ή ακούσια κάνοντας χρήση των αποκλειστικών τους υπηρεσιών (για παράδειγμα Google – Email/YouTube, Facebook, Twitter, κλπ). Εναπόκειται σε εσάς να ελέγξετε τις επίσημες πολιτικές των αντίστοιχων υπηρεσιών και να βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε μαζί τους κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου.

Έλεγχος προσωπικών δεδομένων

Αν επιθυμείτε να γνωρίζετε προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να διατηρούμε σχετικά με εσάς, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή. Εάν ανακαλύψετε πως οποιαδήποτε από τις πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς είναι εσφαλμένη ή ελλιπής, εφόσον δε μπορείτε να την αλλάξετε από μόνοι σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας το συντομότερο δυνατό ώστε να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες. Σε περίπτωση που επιθυμείτε τη διαγραφή ενός υποσυνόλου ή του συνόλου των δεδομένων που διατηρούμε για εσάς ή επιθυμείτε την παύση της ενδεχόμενης επεξεργασίας των δεδομένων σας από εμάς, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή για να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες. Παρακαλούμε σημειώστε πως για οποιονδήποτε από τους προαναφερθέντες λόγους και αν επικοινωνήσετε μαζί μας, ο βαθμός στον οποίο μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε, ενδέχεται να περιορίζεται από το νόμο. Επιπλέον, ενδέχεται να σας ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες ώστε να σας ταυτοποιήσουμε, πριν προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε ενέργεια.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Ως υποκείμενο των δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας μας ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παραπάνω στο τμήμα 1 για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας.

Αυτά τα δικαιώματα είναι τα εξής:

 • Το δικαίωμα λήψης πληροφοριών σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων και ενός αντιγράφου των επεξεργασμένων δεδομένων.
 • Το δικαίωμα της διόρθωσης ανακριβών δεδομένων ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων.
 • Το δικαίωμα της διαγραφής των προσωπικών δεδομένων.
 • Το δικαίωμα του περιορισμού της επεξεργασίας δεδομένων.
 • Το δικαίωμα λήψης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανή μορφή και της μεταφοράς αυτών των δεδομένων σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.
 • Το δικαίωμα της εναντίωσης στην επεξεργασία δεδομένων.
 • Το δικαίωμα ανάκλησης μιας δεδομένης συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή για να σταματήσετε μια επεξεργασία δεδομένων που βασίζεται στη συγκατάθεσή σας.
 • Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή, δηλαδή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αναφορικά με την εν προκειμένω επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ([email protected], www.dpa.gr, Λ. Κηφισίας 1 – 3, 115 23 Αθήνα, fax: +30 210 6475628) και προσφυγής στα αρμόδια δικαστήρια.